کار و فعالیت‌ شغلی افراد بالای ۱۵ سال به طور میانگین ۲:۴۶ ساعت است

تعداد بازدید: ۱۷۳
  • کار و فعالیت‌ شغلی افراد بالای ۱۵ سال به طور میانگین ۲:۴۶ ساعت است
    الگوی گذران افراد 15 ساله و بیش تر براساس نتایج فصل زمستان 1393 نشان می دهد که بعد از نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیش ترین صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه خانه داری با 3 ساعت و 29 دقیقه، کار و های شغلی با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی و با 2 ساعت 9 دقیقه بوده است. همچنین متوسط کم ترین صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه داوطلبانه و خیریه برابر با 3 دقیقه بوده است.خبرگزاری فارس: کار و شغلی افراد بالای ۱۵ سال به طور میانگین ۲:۴۶ ساعت استالگوی های گذران جمعیت نقاط شهری کشوربررسی الگوی گذران افراد 15 ساله و بیش تر براساس نتایج فصل زمستان 1393 نشان می دهد که، بعد از نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیش ترین صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه خانه داری با 3 ساعت و 29 دقیقه، کار و های شغلی با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی و با 2 ساعت 9 دقیقه بوده است. همچنین متوسط کم ترین صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه داوطلبانه و خیریه برابر با 3 دقیقه بوده است.در بین مردان، بعد از نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیش ترین صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به کار و های شغلی با 4 ساعت و 55 دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 15 دقیقه و مشارکت اجتماعی 56 دقیقه بوده است. در بین زنان نیز متوسط بیش ترین صرف شده به ترتیب مربوط به گروه خانه داری با 5 ساعت و38 دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 3 دقیقه و های مشارکت اجتماعی با 1 ساعت و 2 دقیقه بعد از نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه روز بوده است.تغییرات های گذران در فصل زمستان 1393 نسبت به پاییز 1393بررسی تغییرات های گذران در فصول پاییز و زمستان حاکی از آن است که در زمستان 1393 متوسط بیش ترین افزایش صرف شده برای های مختلف در یک شبانه روز به خانه داری و پس از آن به استفاده از رسانه های جمعی اختصاص داشته است. این شاخص نسبت به پاییز همان سال به ترتیب 11 دقیقه و 6 دقیقه افزایش داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آماده از طرح، کار و شغلی با 9 دقیقه کاهش و پس از آن های مشارکت (ارتباطات اجتماعی) و های آموزشی هر یک با 5 دقیقه کاهش نسبت به پاییز همان سال بیشترین کاهش را نشان می دهد.تغییرات الگوی های گذران زمستان 1393 نسبت به زمستان 1387بررسی تغییرات الگوی های گذران زمستان 1393 نسبت به زمستان 1387 حاکی از آن است که متوسط صرف شده در گروه های گذران تفاوت چندانی نداشته است و بیشترین افزایش صرف شده در زمستان 1393 نسبت به زمستان 1387 مربوط نگهداری و مراقبت شخصی با 10 دقیقه می باشد. همچنین در زمستان 1393 بیش ترین کاهش به های آموزشی و فراگیری با 18 دقیقه اختصاصی داشته است.الگوی های گذران جوانان (24- 15 ساله) در مناطق شهری کشوربررسی الگوی های گذران جوانان 24-15 ساله نشان می دهد، بعد از گروه نگهداری و مراقبت شخصی (12 ساعت و 51 دقیقه)، متوسط بیش ترین صرف شده مربوط به گروه های آموزشی و فراگیری با (3 ساعت و 59دقیقه) و پس از آن استفاده از رسانه های جمعی، 2 ساعت و 12 دقیقه از اوقات یک شبانه روز جوانان را به خود اختصاصی داده است. متوسط کم ترین صرف شده در این گروه سنی مربوط به گروه های داوطلبانه و خیریه برابر 2 دقیقه بوده است.بررسی اختصاص داده شده برای کار و های شغلی افراد 24-15 ساله در یک شبانه روز گویای آن است که مردان در این گروه سنی به طور متوسط 2 ساعت و 22 دقیقه و زنان 18 دقیقه به های شغلی و کار پرداخته اند.
لینک کوتاه:
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.