۱۰.۹درصد؛ نرخ بیکاری تابستان

تعداد بازدید: ۱۲۶
  • ۱۰.۹درصد؛ نرخ بیکاری تابستان
    مرکز ایران، نرخ در تابستان امسال را ۱۰.۹ درصد اعلام کرد که نسبت به تابستان ۹۳ حدود ۱.۴ درصد و نسبت به بهار امسال ۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۳۹۴ را اعلام کرد. برهمین اساس، بررسی نرخ مشارکت (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر نشان می دهد ۳۸.۹ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیش تر) از نظر فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.همچنین نرخ مشارکت در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم تر بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت کل کشور حاکی از افزایش ۱.۷ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۳) و ۰.۹ درصدی آن نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۴) است.در همین حال، بررسی نرخ جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر نشان می دهد ۱۰.۹ درصد از جمعیت فعال، بوده اند. براساس این نتایج، نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.بررسی روند تغییرات نرخ کل کشور حاکی از آن است که این نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۳)، ۱.۴ درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۴) ۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد.البته بررسی نرخ جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد ۱۰.۹ درصد از جمعیت فعال، بوده اند. براساس این نتایج، نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است، همچنین ۸.۵ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است.بررسی اشتغال در بخش های عمده نشان می دهد بخش خدمات با ۴۸.۶ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۲.۲ درصد و کشاورزی با ۱۹.۲ درصد قرار دارند.بررسی نرخ جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بوده اند. این در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش تر بوده است.بررسی روند تغییرات نرخ جوانان ۲۴-۱۵ ساله کشور نشان می دهد این نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲.۸ درصد و نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد افزایش یافته است.نرخ جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۳.۴ درصد از جمعیت فعال ۲۹-۱۵ ساله بوده اند. این در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش تر بوده است.بررسی روند تغییرات نرخ جوانان ۲۹-۱۵ ساله نشان می دهد که این نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۳.۲ درصد و نسبت به فصل قبل ۱ درصد افزایش پیدا کرده است.بررسی سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیش تر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیش تر حاکی از آن است که ۴۱ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند. این که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر از استاندارد کار می کنند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.