تعريف نرخ بيکاري با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي انجام مي‌شود

تعداد بازدید: ۱۴۴
  • تعريف نرخ بيکاري با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي انجام مي‌شود
    مدير کل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح هاي آماري مرکز آمار ايران گفت: وقتي در تعريف نرخ بيکاري از استانداردهاي بين المللي استفاده مي شود اين نرخ مي تواند با نرخ بيکاري ديگر کشورها مقايسه شود.به گزارش خبرگزاري موج، اشکان شباک، مدير کل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح هاي آماري مرکز آمار ايران، افزود: در تهيه و محاسبه نرخ بيکاري از تعاريف و مفاهيم استاندارد بين المللي؛ به ويژه توصيه هاي سازمان جهاني کار استفاده شده است.وي توضيح داد: هم اکنون در جهان روش هاي متفاوت تعيين دستمزد داريم. با وجود اين در تهيه نرخ بيکاري، تعريف بيکار بر اساس تعريف سازمان جهاني کار استاندارد شده که هم اکنون در بيشتر کشورهاي جهان رعايت مي شود و اين منافاتي با چگونگي پرداخت دستمزد ندارد. شباک گفت: براساس اين تعريف، شاغل فردي است 10 ساله و بيشتر که در هفته پيش از آمارگيري يا هفته مرجع، يک ساعت کار کرده باشد البته اگر به طور موقت در هفته مرجع فعاليتي نداشته نيز شاغل محسوب مي شود.وي ادامه داد: اين پرسشگري در چهارفصل اتفاق مي افتد و افراد نمونه که براساس روش هاي علمي نمونه گيري احتمالي و به طور تصادفي انتخاب مي شوند، چهار بار طي سال مورد پرسشگري قرار مي گيرند.به گفته عضو هيات علمي پژوهشکده آمار، هدف اصلي از اجراي طرح نيروي کار شناخت درست ساختار و وضعيت نيروي کار و تغييرات آن، براي برنامه ريزي و سياست گذاري هاي مربوط به بازار کار و اشتغال است. در بسياري از مواقع، کارگر فصلي داريم و با آمارگيري فصلي و با تعريف ذکر شده در واقع از شرايط اشتغال در کشور عکس برداري مي کنيم.وي با اشاره به اين که ممکن است برخي افراد اظهار کنند مبناي يک ساعت شاغل بودن در هفته مبناي درستي نيست، گفت: با توجه به تصادفي بودن نمونه گيري ممکن است کسي که در هفته گذشته بيکار شده و الان بيکار شناخته شده در طول سال پيش از هفته مرجع، شاغل بوده باشد.شباک اضافه کرد: ضمن آن که روش نمونه گيري مذکور نيز الگوي پيشرفته نمونه گيري خوشه بندي چرخشي با استفاده از نمونه پايه است که باعث افزايش دقت و کاهش اريبي هاي ناشي از تعريف يک ساعت مي شود و با توجه به تکرار آمارگيري در چهار دوره در طول سال نيز اين اريبي تعديل يافته و براي سال بسيار ناچيز مي شود ضمن آنکه تغييرات فصلي را نيز داريم.وي افزود: بر اساس موارد ياد شده، سازمان بين المللي کار پيشنهاد عکس برداري از فضاي کسب وکار را داده و به همين دليل در فصول مختلف وضعيت کار و اشتغال در کشور رصد مي شود و در مجموع در پايان سال وضعيت اشتغال در طول سال به طور متوسط برآورد شده و به کل کشور تعميم داده مي شود. وي توضيح داد: بيکار غير شاغلي است که در يک ماه گذشته فعاليت هاي مشخصي براي انجام کار پيگيري نکرده باشد و در عين حال آماده براي کار باشد.يادآور مي شود، براساس آخرين اطلاعات بازار کار که از سوي مرکز آمار ايران انجام شده است، نرخ بيکاري فصل بهار سال جاري 10.8 درصد است که اين نرخ براي مردان 9 و زنان 19.2 درصد است. همچنين نرخ بيکاري جوانان 25 درصد است که اين نرخ به تفکيک مردان و زنان جوان 20.9 و 43.1 درصد گزارش شده است.همچنين تعداد بيکاران در فصل بهار سال جاري برابر با 2 ميليون و 647 هزار و 233 نفر گزارش شده است.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.