حداقل ۶ ماه سابقه بیمه برای دریافت مستمری بیکاری

تعداد بازدید: ۶۰
  • حداقل ۶ ماه سابقه بیمه برای دریافت مستمری بیکاری
    مقرری با توجه به شرایط فرد مجرد و متاهل و همچنین نسبت به داشتن سابقه پرداخت می شود که دارا بودن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق از جمله شروط آن است.به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مخاطرات اجتماعی و اقتصادی است که بشر امروز را بیش از گذشته تهدید میکند. حمایت از اقشار بیکار و تامین معاش آنها یکی از دغدغه های جدی هر جامعه ای به شمار میرود. برای حل این مشــکل، ایجاد کار و اشتغال دائم برای بیکاران در اولویت است، ولی در صورتی که جامعه نتواند کار کافی در اختیار جمعیت رو به تزاید بگذارد، تنها راه ممکن برای تخفیف و کاهش اثرات ناشی از است.ویژگی های بیکاریبیمه جزو حمایت های تامین اجتماعی اســت، که با وجود برخورداری از فصول مشــابه، در عین حــال دارای خصوصیاتی منحصربه فرد نیز است، این خصوصیات ویژه عبارت اند از: ۱-موقتی و کوتاه مدت بودن: مدت پرداخت مقرری کوتاه و دارای ظرفیت زمانی محدود و خاصی است، که براساس سابقه و تعداد عائله فرد تعیین میشود. در حال حاضر طول مدت پرداخت مقرری در ایران بسیار بالاســت و تا سقف ۵۰ ماه را دربرمیگیرد.۲- حقوق و مقرری کمتر از چیزی است که شخص در هنگام اشتغال دریافت میکرده است. در حال حاضر رقم پرداختی سازمان تامین اجتماعی در مورد مقرری از حداقل حقوق کمتر نیست .۳- مقررات در زمره قواعد آمره است که دولتها نه تنها اجــرای آن را تضمین میکنند، بلکه بعضا خود نیز بخشی از هزینه های آن را به دوش میکشند.غیرمشمولان بیکاریگروه های زیر از شمول قانون خارج هستند:۱- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و شدگان اختیاری: این گروه از شدگان به اختیار خود میشوند و با سازمان تامین اجتماعی قرارداد منعقد میکنند. بنابرایــن جزو تعهدات سازمان در قبال آنها نیســت. زیرا شده خود مسئول پرداخت حق است، لذا بیکار شدن به صورت غیرارادی منتفی است. از این گروه از شدگان حق دریافت نمیشود.۲- و ازکارافتادگان کلی: کســانی که از ازکارافتادگی یا بازنشستگی استفاده میکنند نمیتوانند همزمان تحت پوشش قرار داشته باشند و مقرری مزبور را دریافت کنند. اما کسانی که جزئی و یا بازماندگان را دریافت میکنند، همزمان میتوانند از مقرری بهره مند شوند.۳- اتباع خارجی۴- غیرمشمولان قانون کار: صرفا مشمولان قانون کار میتوانند از حمایتهای بهره مند شوند.شرایط پرداخت مقرری بیکاریمقرری با وجود شرایط زیر به شده پرداخت میشود: الف) شده به صورت غیرارادی بیکار شده باشد. یعنی بی اختیار از کار اخراج شده باشــد و یا بر اثر اتفاقات غیرمترقبه و قهریه مثل ســیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی و... کار خود را از دست داده باشد. شدگانی که به علت تغییرات ســاختار اقتصادی کار خود را به صورت موقت از دســت میدهند، با تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار میتوانند از مقرری بهره مند شوند. ناشی از قصور شده در انجام کار که توسط هیئتهای حل اختلاف وزارت کار تایید شده باشد، از موارد غیرارادی محسوب نمیشود و به چنین شخصی مقرری تعلق نمیگیرد.ب) از جمله شرایط پرداخت مقرری بیکاری، داشتن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق است. برای کسانی که بر اثر حوادث غیرمترقبه کار خود را از دست میدهند، این شرط لازم نیست. اینگونه افراد در صورتی که سابقه پرداخت حق آنان کمتر از شش ماه باشد، با آنها مطابق مشمولانی که شش ماه سابقه پرداخت حق دارند، برخورد خواهد شد.ج)بیمه شده باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، با اعلام مراتب به واحدهای کار و امور اجتماعی محل، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.مدت پرداخت مقرری بیکاریمدت پرداخت مقرری کوتاه است، زیرا پرداخت مقرری صرفا به منظور جبران قطع موقت دستمزد به شده بیکار تعلق میگیرد. که البته در ایران این مدت به ۵۰ ماه میرسد.بیمه از خدمات و مزایای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی است که مدت پرداخت آن براساس دو عامل زیر تعیین میشود: ۱- تاهل یا تجرد و ۲-سابقه پرداخت حق بیمهمجرد متاهلان و متکفلانحداقل ۶ ماه ۱۲ ماه حداکثر ۳۶ اه ۵۰ ماهمجردان متاهــلان و متکفلان براساس سابقه پرداخت حق از ۶ تا ۵۰ ماه می توانند مقرری دریافت کنند.سابقه پرداخت حق مجرد متاهلان و متکفلاناز ۶ ماه لغایت ۲۴ ماه ۶ ماه ۱۲ ماهاز ۲۵ ماه لغایت ۱۲۰ ماه ۱۲ ماه ۱۸ ماهاز ۱۲۱ ماه لغایت ۱۸۰ ماه ۱۸ ماه ۲۶ ماهاز ۱۸۱ ماه لغایت ۲۴۰ ماه ۲۶ ماه ۳۶ ماهاز ۲۴۱ ماه به بالا ۳۶ ماه ۵۰ ماه
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.