افزايش نرخ بيكاري در فصل بهار

تعداد بازدید: ۱۱۸
  • افزايش نرخ بيكاري در فصل بهار
    نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که این شاخص در بهار سال جاری نسبت به بهار پارسال یک دهم درصد افزایش یافته است.مرکز آمار ایران اعلام کرد : شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز می باشد، بر اساس نتایج به دست امده در فصل بهار، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کل کشور 10.8 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 9 درصد و در بین زنان 19.2 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر ان است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12 درصد و در نقاط روستایی 7.6درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15 سال و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 10.8 درصد به دست می آید.این نرخ در نقاط شهری یک دهم و در نقاط روستایی نیز یک دهم درصد افزایش نشان می دهد . همچنین در بین مردان این نرخ تغییری نداشته و در بین زنان یک دهم درصد کاهش یافته است.نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در بهار سال جاری نسبت به زمستان پارسال هفت دهم درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری یک دهم درصد و در نقاط روستایی 2،1 درصد کاهش نشان می دهد.همچنین ، تغییرات این نرخ در بین مردان شش دهم درصد و در بین زنان نیز 1،8 درصد کاهشی بوده است.بنابر این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار ، فعال ؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند.در فصل بهار ، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 38 درصد بودهو این شاخص در میان مردان 62،9 درصد و در بین زنان 13،3 درصد محاسبه شده است.درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است ، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 40،4 درصد ، در نقاط شهری 40،6 درصد و در نقاط روستایی 44،6 درصد بدست می آید.مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد ، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی24-20 ساله با 26،5 درصد بوده است.بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد ، همین گروه سنی در بین مردان با 21،8 درصد و در بین زنان با 47،2 درصد ، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (56.7درصد) در گروه سنی 44-40 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی39-35 ساله با 94.4 درصد و زنان برای گروه سنی های 29-25 ساله با 21.6 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در بهار 1394 نسبت به بهار 1393، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیش تر یک درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 1.2 درصد، در نقاط روستایی 0.5 درصد، در بین مردان 0.9 درصد و در بین زنان 0.1 درصد افزایش یافته است.همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در بهار 1394 نسبت به زمستان0.8 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 0.3، در نقاط روستایی 2 درصد افزایش یافته است همچنین این نرخ دربین مردان 0.6 درصد و در بین زنان 0.9 درصد افزایش داشته است.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.