اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران ابلاغ شد

تعداد بازدید: ۱۶۵
  • اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران ابلاغ شد
    معاون اول رییس جمهوری مصوبه دولت در خصوص و ایثارگران را ابلاغ کرد.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسات 28/8/1393 و 1/6/1394به پیشنهادبنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (32) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران-مصوب 1391- و ایثارگران را به شرح زیر تصویب کرد:اساسنامه و ایثارگرانفصل اول- کلیاتماده 1- به منظور ایجاد، توسعه و تقویت و و حمایت از فرصت های شغلی ایثارگران شامل خانواده شاهد (پدر، مادر، همسر و فرزند)، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان، و ایثارگران که در این به اختصار 'صندوق' نامیده می-شودبه عنوان موسسه عمومی غیردولتی وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران با شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل تشکیل و براساس مفاد این فعالیت می کند.ماده 2- مرکز اصلی در تهران است و در مراکز استان ها با تصویب هیئت امنا میتواند شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.ماده 3- وظایف و اختیارات به شرح زیر تعیین می شود:الف- اعطای تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد برای ایثارگران.ب- اعطای تسهیلات اعتباری به صورت قرض الحسنه و کم سود به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای ایثارگران.ج- کمک به تأمین منابع مالی جهت فعالیت های زیرساخت و اجرای برنامه های حمایت از مجریان طرح های خوداشتغالی و برای ایثارگران.د- کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح های زا و ایثارگران واجد شرایط.تبصره- اجرای وظایف و اختیارات فوق با رعایت سیاست های شورای عالی صورت خواهد گرفت.ماده 4- منابع مالی عبارت است از:الف- بودجه عمومی دولتب- وجوه برگشتی از محل اقساط وام های پرداختی به ایثارگران (وجوه اداره شده)ج- سایر منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران (منابع داخلی بنیاد شهید و امور ایثارگران)د- هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقیفصل دوم- ارکان صندوقماده 5- ارکان به شرح زیر تعیین میشود:الف- هیئت امناب- هیئت مدیرهج- مدیر عاملد- بازرسماده 6- اعضای هیئت امنای به شرح زیر تعیین میشود:الف- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران (رییس)ب- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی ربط ویج- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط وید- وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون ذی ربط ویهـ- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط ویو- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذیربط ویز- یک نفر از ایثارگران متخصص و آشنا به موضوع و به انتخاب مرکز تشکل های ایثارگرانتبصره- یکی از معاونان رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به انتخاب ایشان به عنوان دبیر هیئت امنا تعیین می شود.ماده 7- جلسات هیئت امنای حداقل سالی دو بار با دعوت رییس هیئت امنا و یا با تقاضای مدیرعامل تشکیل خواهد شد.ماده 8- وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر تعیین می شود:الف- نظارت بر فعالیتهای و سیاستگذاری و تعیین خط مشی صندوق.ب- بررسی و تصویب برنامه های اجرایی سالانه به پیشنهاد هیئت مدیره.ج- تصویب بودجه سالانه و متمم و اصلاحیه آن، صورت های مالی و تشکیلات صندوق.د- تأیید پیشنهاد اصلاح و ارایه آن به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی تصویب.هـ- تأیید پیشنهاد انحلال و ارایه آن به مراجع قانونی.و- تصویب ایجاد شعبه و نمایندگی و تغییر اقامتگاه قانونی صندوق.ز- انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هیئت مدیره.ح- بررسی گزارش های سالانه هیئت مدیره.ط- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.ی- بررسی و تصویب سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.ک- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این و قوانین و مقررات مربوط به عهده هیئت امنا می باشد.ماده 9- در موارد ضروری جلسات هیئت امنا به طور فوق العاده به پیشنهاد رییس هیئت امنا یا به درخواست هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.ماده 10- جلسات هیئت امنا با حضور رییس و چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.ماده 11- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو است که دو نفر آن عضو علی البدل می باشد و از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس هیئت امنا منصوب می شوند. هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می کند.تبصره 1- انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره برای دوره یا دوره های بعد بلامانع است.تبصره 2- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار با دعوت کتبی رییس هیئت مدیره تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.تبصره 3- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات الزامی است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره و بدون اطلاع قبلی، تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه غیر متوالی (در طول یک سال) در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.تبصره 4- در صورت فوت، استعفا، عزل، حجر و یا هرگونه ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا مطابق مقررات این تصمیم گیری خواهد نمود.ماده 12- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:الف- پیگیری و اجرای مصوبات و امور محوله از سوی هیئت امنا.ب- انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل به رییس هیئت امنا به منظور انتصاب.ج- پیشنهاد آیین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب.د- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و خط مشی سالانه و ارایه به هیئت امنا برای تصویب.هـ- ارایه پیشنهاد اصلاح به هیئت امنا.و- ارایه پیشنهاد انحلال به هیئت امنا.ز- تصویب گزارش های مربوط به عملکرد و صورت های مالی که توسط مدیرعامل به صورت سالانه یا فوق العاده ارایه می شود.ح- ارایه گزارش سالانه به هیئت امنا و گزارش مالی به حسابرس مستقل و بازرس.ط- اتخاذ تصمیم نسبت به عقد قرارداد با سازمان ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی، بانک ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.ی- اتخاذ تصمیم و پیگیری در مورد وصول مطالبات صندوق.ماده 13- مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن برای مدت سه سال از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد و انتخاب هیئت مدیره و توسط رییس هیئت امنا منصوب می شود و انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.ماده 14- مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره و در چارچوب به وی تفویض می شود نماینده محسوب شده و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:الف- اجرای مصوبات هیئت مدیره و انجام امور اجرایی صندوق.ب- نمایندگی در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع قضایی و قانونی و دستگاه های دولتی و غیردولتی و نیز اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و جزایی و دفاع از دعاوی مطروحه در محاکم در خصوص حقوق و منافع با حق توکیل مکرر به غیر.ج- ارایه پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعوا به داوری و استرداد دعوا به هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.د- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه برای ارایه به هیئت مدیره.هـ- افتتاح و بستن حساب در بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انجام تشریفات قانونی و رسیدگی به حسابهای مالی و وصول مطالبات با تصویب هیئت مدیره.و- انعقاد هرگونه قرارداد به نام با رعایت ماده (16) این و سایر قوانین و مقررات مربوط.ماده 15- هیئت امنا، سازمان حسابرسی و یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و یک موسسه دیگر را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید.فصل سوم- سایر مقرراتماده 16- کلیه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین هیئت مدیره همراه با مهر معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، معتبر است.ماده 17- سال مالی از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال می باشد. اولین سال مالی از بدو تأسیس تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.این به موجب نامه شماره 4276/102/94 مورخ 6/8/1394 شورای نگهبان تأیید شده است.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 16/8/1394 ابلاغ کرده است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.