تعریف جدید وزارت کار از اشتغال

تعداد بازدید: ۳۲۵
  • تعریف جدید وزارت کار از اشتغال
    ۳۴ واژه مرتبط با بازار کار از جمله تعاریف شغل دائم، پیمان های دسته جمعی و مذاکره جمعی کار استانداردسازی شد.به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعاریف و مفاهیم جدید سازمان های کارگری و کارفرمایی را ارائه کرد. این تعاریف که مربوط به ۳۴ واژه مرتبط با بازار کار است به مفاهیم صنف كارگری یا كارفرمایی، سازمان كارگری (تشكل كارگری)، انجمن صنفی كارگری، انجمن صنفی كارگری كارگاه انجمن صنفی كارگری حرفه یا صنعت خاص، كانون انجمن های صنفی كارگری حرفه یا صنعت خاص استان، كانون انجمن های صنفی كارگری استان و كانون سراسری انجمن های صنفی كارگری می پردازد.همچنین تعاریف جدیدی از كانون عالی انجمن های صنفی كارگری كشور، سازمان كارفرمایی (تشكل كارفرمایی)، انجمن صنفی كارفرمایی (انجمن صنفی كارفرمایی حرفه یا صنعت خاص)، كانون انجمن های صنفی كارفرمایی حرفه یا صنعت خاص استان، كانون انجمن های صنفی كارفرمایی استان، كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی كشور، شورای اسلامی كار، شغل دائم، شاغل در شغل دائم و كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان ارائه شده است.در ادامه به تعاریفی از كانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی كار سراسر كشور، نماینده كارگران، مجمع نمایندگان كارگران استان، مجمع عالی نمایندگان كارگران، كانون كارگران بازنشسته شهرستان، كانون كارگران بازنشسته استان، كانون عالی كارگران بازنشسته كشور، تشكیل پرونده تأسیس سازمان كارگری یا كارفرمایی و مجمع عمومی سازمان كارگری یا كارفرمایی پرداخته شده است.همچنین تعاریفی برای نظارت بر مجمع عمومی سازمان كارگری یا كارفرمایی، تأسیس سازمان كارگری یا كارفرمایی، تجدید انتخابات سازمان كارگری یا كارفرمایی، ثبت تأسیس، تصمیمات و تغییرات سازمان كارگری یا كارفرمایی، گواهینامه ثبت (سازمان كارگری یا كارفرمایی)، مذاكره جمعی كار و پیمان جمعی كار وجود دارد.در تعریف شغل دائم آمده است: پست سازمانی تعریف شده در یک كارگاه است كه می تواند توسط فرد شاغلی اشغال شده یا نشده باشد.همچنین در تعریف شاغل در شغل دائم نیز مطرح شده: شاغلی است كه در شغلی دائم در یک كارگاه فعالیت می كند و از جنبه های اقتصادی و حقوقی به طور همزمان تابع همان كارگاه باشد.درباره مذاكره جمعی كار بر این نکته تاکید شده است: مذاكره ای است كه به منظور حصول توافق در خصوص شرایط و روابط كار بین یک كارفرما، گروهی از كارفرمایان یا یک یا چند سازمان كارفرمایی از یک طرف و یک یا چند سازمان كارگری از طرف دیگر، صورت می گیرد.برای پیمان جمعی كار نیز چنین تعریف شده است: توافق مكتوبی است كه در نتیجه مذاكره یا مذاكرات جمعی كار بین یک كارفرما، گروهی از كارفرمایان یا یک یا چند سازمان كارفرمایی از یک طرف و یک یا چند سازمان كارگری از طرف دیگر، حاصل می شود.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.