نرخ بیکاری تابستان ۱۰.۹ درصد

تعداد بازدید: ۶۹
  • نرخ بیکاری تابستان ۱۰.۹ درصد
    بر اساس یافته های مرکز ایران، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور 10.9 درصد و نرخ مشارکت جمعیت در ۳۸.۹ درصد بوده است.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز ایران، خلاصه یافته های طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان 1394 منتشر شد.نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل تابستان، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 38.9 درصد بوده است.این شاخص در بین مردان 64.2 درصد و در بین زنان 13.8 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری است. به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 41.1 درصد و در نقاط شهری 31.8 درصد بوده است.در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 42.4 درصد به دست می آید. این شاخص در بین مردان 70.2 درصد و در بین زنان 14.9 درصد، در نقاط شهری 41.5 درصد و در نقاط روستایی 45.2 درصد به دست می آید.مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (56.6 درصد) در گروه های سنی 34-30 ساله، 39-35 و 44-40 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 39-35 ساله با 94.4 درصد و در جمعیت زنان برای گروه سنی 29-25 ساله با 22.8 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در تابستان 1394 نسبت به تابستان 1393، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 1.8 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 1.9 درصد، در نقاط روستایی 1.3 درصد، در بین مردان 1.5 درصد و در بین زنان 2.0 درصد افزایش یافته است.همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در تابستان 1394 به بهار 1394، 0.9 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 0.9 و در نقاط روستایی 0.8 درصد افزایش یافته است. همچنین این نرخ، در بین مردان 1.3 درصد و در بین زنان 0.5 درصد افزای داشته است.تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش تر و 15 ساله و بیش تر در جدول 2-1 نشان داده شده است.نرخ بیکاری و تغییرات آنشاخص نرخ بیکاری نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال را نیز در بر دارد.بر اساس نتایج به دست آمده در فصل تابستان، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور 10.9 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 8.9 درصد و در بین زمان 19.9 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش تر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12.2 درصد و در نقاط روستایی 7.4 درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 10.9 درصد به دست می آید.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.