گزارش کامل مرکز آمار از وضعیت بیکاری سال 93

تعداد بازدید: ۱۰۸
  • گزارش کامل مرکز آمار از وضعیت بیکاری سال 93
    مرکز آمار ایران جزئیات کامل نرخ بیکاری، جمعیت به تفکیک سن در سال گذشته را منتشر کرد.به گزارش خبرگزاری میزان، نتایج نیروی کار سال 1393 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد در سال گذشته، افراد و بیکار در مجموع، 37.2درصد از جمعیت 10ساله بیشتر را تشکیل داده اند. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان 62.5درصد و برای زنان 12درصد بوده است. این نسبت در نقاط شهری 36.5 و در نقاط روستایی 39.1درصد است.مقایسه نرخ مشارکت در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی(55.7درصد) در گروه سنی 34-30ساله بوده است. این امر برای زنان و مردان متفاوت است به طوری که مردان گروه سنی 39-35ساله با 94.3درصد و زنان گروه سنی 29-25ساله 19.9درصد بیشترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داده اند. جمعیت از مجموع حدود 23میلیون نفر جمعیت فعال 64-15ساله در سال گذشته، 89.2درصد بوده اند. از مجموع این شاغلان، 10.9 درصد مربوط به گروه سنی 24-15ساله، 62.4درصد مربوط به گروه سنی 44-25ساله و 26.6درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است. این نسبت برای مردان به ترتیب 11.2درصد، 61.7درصد و 27.2درصد و برای زنان 9.7درصد، 66.8درصد و 23.5درصد بوده است.جمعیت بیکار10.8درصد از جمعیت فعال 64-15ساله را بیکاران سال گذشته را تشکیل می داده اند. از مجموع تعداد این بیکاران، 30.4درصد مربوط به گروه سنی 24-15ساله، 61.8درصد مربوط به گروه سنی 44-25ساله و 7.7درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است. این نسبت برای مردان به ترتیب 30.6درصد، 59.5درصد و 9.9درصد و برای زنان 30.2درصد، 67.1درصد و 2.7درصد بوده است.نرخ بیکاریاز 23میلیون نفر جمعیت فعال 10ساله و بیش تر در سال گذشته 10.6درصد بیکار بوده اند. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 24-20ساله با 26.7درصد و پایین ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 65ساله و بیشتر با یک درصد بوده است. نرخ بیکاری در بین مردان 8.8درصد و در بین زنان 19.7درصد بوده است. این نرخ در نقاط شهری 11.6درصد و در نقاط روستایی 7.9درصد به دست آمده است. مدت بیکاریدر بین بیکاران 10ساله و بیشتر در سال گذشته 37.3درصد 19ماه و بیش تر و 2.9درصد کمتر از یک ماه بیکار بوده اند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.