میانگین کار و فعالیت شغلی ایرانیان روزانه 2 ساعت و 46 دقیقه است

تعداد بازدید: ۱۲۸
  • میانگین کار و فعالیت شغلی ایرانیان روزانه 2 ساعت و 46 دقیقه است
    بر اساس یافته های مرکز ایران، بررسی الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر براساس نتایج فصل تابستان 1394 نشان می دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به فعالیت خانه داری با 3 ساعت و 23 دقیقه، و فعالیت با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با 2 ساعت و 15 دقیقه بوده است.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز ایران، نتیجه آمارهای الگوی فعالیت های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور منتشر شد.بررسی الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر براساس نتایج فصل تابستان 1394 نشان می دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با 3 ساعت و 23 دقیقه، و فعالیت های با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با 2 ساعت و 15 دقیقه بوده است.همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با 2 دقیقه بوده است.در بین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به و فعالیت های با 4 ساعت و 54 دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 20 دقیقه و خانه داری 1 ساعت و 17 دقیقه بوده است.در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری با 5 ساعت و 25 دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 10 دقیقه و مشارکت اجتماعی با 1 ساعت و 11 دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه روز بوده است.تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصل تابستان 1394 نسبت به بهار 1394بررسی تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصول بهار 1394 و تابستان 1394 حاکی از آن است که در تابستان 1394 متوسط بیشترین افزایش زمان صرف شده برای فعالیت های مختلف در یک شبانه روز به نگهداری و مراقبت شخصی و پس از آن به فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی و سپس به خانه داری اختصاص داشته است. این شاخص ها نسبت به بهار سال 1394 به ترتیب 15 دقیقه، 14 دقیقه و 11 دقیقه افزایش داشته است.همچنین براساس نتایج به دست آمده از طرح فعالیت های آموزشی و فراگیری با 38 دقیقه و پس از آن و فعالیت با 6 دقیقه کاهش نسبت به بهار سال 1394 بیشترین کاهش را نشان می دهد.تغییرات الگوی فعالیت های گذران وقت در تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388بررسی الگوی فعالیت های گذران وقت در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388 حاکی از آن است که متوسط زمان صرف شده در گروه های فعالیت گذران وقت در دو فصل مذکور تفاوت داشته است. بیشترین افزایش زمان صرف شده در تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388 مربوط به فعالیت خانه داری برابر 23 دقیقه و بعد از آن به و فعالیت برابر 11دقیقه و مشارکت اجتماعی برابر 7 دقیقه بوده است.همچنین در تابستان 1394 بیشترین کاهش زمان به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی با 24 دقیقه اختصاص داشته است.الگوی فعالیت های گذران وقت جوانان (24ـ15) در مناطق شهری کشوربررسی الگوی فعالیت های گذران وقت جوانان 24ـ15 ساله نشان می دهد بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (13 ساعت و 45 دقیقه) متوسط بیشترین زمان صرف شده در یک شبانه روز به گروه فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی با 2 ساعت و 53 دقیقه و پس از آن، خانه داری با 2 ساعت و 409 دقیقه اختصاص داشته است.متوسط کمترین زمان صرف شده در یک شبانه روز توسط این گروه سنی نیز مربوط به گروه فعالیت های داوطلبانه و خیریه با 1 دقیقه بوده است.بررسی زمان اختصاص داده شده برای و فعالیت های افراد 24ـ15 ساله در یک شبانه روز گویای آن است که مردان در این گروه سنی به طور متوسط 2 ساعت و 39 دقیقه و زنان 34 دقیقه به و فعالیت های پرداخته اند.الگوی فعالیت های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور بر حسب وضع فعالیت اقتصادیدر بین شاغلان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (12 ساعت و 36 دقیقه)، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به و فعالیت های با 7 ساعت و 8دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه 1 دقیقه بوده است.در فصل تابستان مردان شاغل 7 ساعت و 26 دقیقه و زنان شاغل 5 ساعت و 10 دقیقه از اوقات 24 ساعت خود را به و فعالیت پرداخته اند.برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (14 ساعت و 9 دقیقه)، استفاده از رسانه جمعی با 3 ساعت و 29 دقیقه و فعالیت های خانه داری با 2 ساعت و 40 دقیقه بیشترین و فعالیت های داوطلبانه و خیریه با 3 دقیقه کمترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.بررسی گذران وقت در بین هریک از طبقات جمعیت غیرفعال اقتصادی گویای آن است که متوسط بیشترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی است، همچنین در بین این گروه از جمعیت بعد از فعالیت مذکور، خانه داران به طور متوسط بیشترین زمان خود را صرف گروه فعالیت های خانه داری (6 ساعت و 19 دقیقه) کرده، محصلان صرف گروه فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی با 3 ساعت و 16 دقیقه و افراد دارای درآمد بدون (بازنشستگان و...) به طور متوسط بیشترین اوقات خود را به فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی با 3 ساعت و 5 دقیقه اختصاص داده اند.
لینک کوتاه:
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.