اعطای مجوز تأسیس مراکز علمی کاربردی به واحدهای صنعتی سمنان

تعداد بازدید: ۳۷۷
  • اعطای مجوز تأسیس مراکز علمی کاربردی به واحدهای صنعتی سمنان
    رئیس د انشگاه جامع علمی کاربردی استان از تحصیل 6500 دانشجو در مراکز عالی علمی کاربردی سطح استان خبر داد.فرامرز نیک سرشت در گفت وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه سمنان، گفت: این د انشگاه طی سال های گذشته سعی کرده خود را به بازار کار و و تربیت نیروی انسانی نزد یک کند به طوری که د ر حال حاضر 20 مرکز علمی کاربرد ی د ر سطح استان با اجرای 170 کد رشته محل فعال در مقاطع کاردانی و کارشناسی فعال هستند .وی افزود: از این تعداد 10 مرکز در شهرستان سمنان، یک مرکز در شهرستان دامغان، یک مرکز در شهرستان گرمسار، پنج مرکز در شهرستان شاهرود و سه مرکز در شهرستان مهدی شهر فعالیت دارند.همکاری 1300 مدرس با دانشگاه علمی کاربردی سمنانرئیس د انشگاه جامع علمی کاربرد ی استان با بیان اینکه در حال حاضر نزد یک به 1300 مدرس دارای کد مدرسی علمی- کاربردی با این د انشگاه همکاری د ارند ، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت نقش مدرسان د ر نیروی انسانی، این د انشگاه با برگزاری چند ین دوره آموزشی بازآموزی سعی د ر ارتقای کیفیت علمی و تخصصی مد رسان کرده است.نیک سرشت ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع پایش و نظارت بر عملکرد مراکز علمی کاربرد ی د ر حال حاضر طرح رتبه بند ی مراکز علمی کاربرد ی د ر حال اجرا است، تا مراکز فعال موجود بر حسب کیفیت ارائه خد مات آموزشی، کارگاه ها، فضای آموزشی، فعالیت های فرهنگی، کارآفرینی و پژوهشی، رتبه بند ی شوند. بدیهی است این فرآیند د ر افزایش کیفیت عملکرد مراکز نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.مهارت محوری و توسعه مهارت، رویکرد جد ید د انشگاه علمی کاربردیوی همچنین تصریح کرد: با توجه به رویکرد جد ید د انشگاه مبنی بر مهارت محوری و توسعه مهارت، شیوه هم د ر این د انشگاه باید متناسب با این رویکرد تغییر یابد و با توسعه مهارت و شیوه های مهارت آموزی به عنوان یک روش موثر د ر به این امر مهم پرداخته شود.رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان یاد آور شد : به منظور د ستیابی به اهد اف مربوطه د روسی به نام کاربینی، کارآفرینی و کارورزی د ر د انشگاه جامع علمی کاربرد ی تعریف شد ه است. در درس کاربینی دانشجو یک د وره آموزشی را قبل از شروع واحد های اصلی می گذراند و د ر محیط کار از نزد یک با شغلی که قرار است د ر آیند ه بر حسب رشته تحصیلی انتخاب کند، آشنا می شود .نیک سرشت از اعطای مجوز تأسیس مراکز علمی کاربردی به واحدهای صنعتی خبر داد و افزود : دانشگاه علمی کاربردی کار آموزشی را به مجریان واگذار می کند به طوری که صنایع، د ستگاه های اجرایی و بخش خدمات بر حسب نیاز پرسنل آن ها به آموزش، تقاضای تأسیس مرکز داده و در ادامه مجوز تاسیس آن صادر می شود. تا مرکز دانشگاهی را متناسب با نیاز خود در جوار دستگاه یا صنعت خود ایجاد کنند . ضمن اینکه خود نیز مجری کار شده و مدرسان مرکز علمی کاربردی نیز توسط د انشگاه تعیین می شوند.وی یاد آور شد : بسیاری از امکانات مورد نیاز آموزشی در د انشگاه های کلاسیک احتیاج به هزینه بالا دارد در حالی که در مراکز علمی کاربردی هزینه های کمتری به دانشجویان تحمیل می شود.
لینک کوتاه:
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.