درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
 • نیروگاه

  ( - تاکنون )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
مهارت ها
 • سوپروایزر نیروگاهی
رزومه های ویدیویی