درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه بوعلی سینا همدان

    ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۵/۵۵

مهارت ها
رزومه های ویدیویی