درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • پویندگان دانش

    ( ۱۳۹۰/۷/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
    - معدل ۱۴

مهارت ها
  • یادگیری سریع
رزومه های ویدیویی