درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه پیام نور

    ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
    کارشناس معدل /

مهارت ها
  • مدیریت محصول
    بازاریابی دیجیتال
رزومه های ویدیویی