درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (3 سال)
 • شرکت ویرابرید

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل /

مهارت ها
رزومه های ویدیویی