درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
 • جهاد دانشگاهی اراک

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/۰۲

مهارت ها
 • Programming
  mysql
  SQL
رزومه های ویدیویی