درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • کرج

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • حسابداری انبارداری
رزومه های ویدیویی