درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (7 سال)
 • تست

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - تاکنون )
  ( تست )
زبان های خارجه
 • تست

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • پردیس

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل ۱۹.۵۸

  تست

مهارت ها
 • test
  SharePoint
شرکت ها
 • تست

  [ - test@kahkeshan.com ]
  تهران
رزومه های ویدیویی