درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
  • انگلیسی

    ( پیشرفته )
  • ارمنی

    ( پیشرفته )
مهارت ها
رزومه های ویدیویی