درباره
  • User profile QRCode
  • ..
سوابق کاری (7 سال)
  • Bimeh iran

    ( ۱۳۹۰/۱/۱ - تاکنون )
    ( Karshenase sodor )
مهارت ها
رزومه های ویدیویی