درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه ال طه.تهران

    ( ۱۳۹۱/۱/۱ - تاکنون )
    کارشناس معدل ۱۵/۳۶

مهارت ها
رزومه های ویدیویی