درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه پیام نور کاشان

    ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۶/۶۴

مهارت ها
رزومه های ویدیویی