درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشکده سما واحد علی آباد کتول (سما)

    ( ۱۳۸۰/۱/۱ - تاکنون )
    زیر دیپلم معدل /

مهارت ها
رزومه های ویدیویی