درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (32 سال)
 • موسسه عصر دانش

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
 • شرکت باسط پژوه

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
تحصیلات
 • دانشگاه تهران

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس ارشد معدل ۱۶/۱۱

مهارت ها
 • SQL Server
  C#
  ASP.Net MVC
رزومه های ویدیویی