درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (4 سال)
 • بیمه کار آفرین

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
 • موسسه قطب راوندی

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • فرانسه

  ( متوسط )
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • جامع علمی کاربردی

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۹/۰۰

 • پیام نور

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/۰۰

مهارت ها
 • اینترنت
  photoshop
  officr
رزومه های ویدیویی