درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
مهارت ها
  • MCSD
    Sql Design,
    UI Developing
رزومه های ویدیویی