درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • ندارد

    ( ۱۳۰۰/۱/۱ - ۱۳۰۰/۱/۱ )
    ( - )
مهارت ها
  • Network +, MCSA,CCNA
رزومه های ویدیویی