درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
مهارت ها
 • word
  Corel Draw
  Adobe Photoshop
  Adobe InDesign
  Adobe Illustratore
رزومه های ویدیویی