درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • تبریز

    ( ۱۳۹۱/۱/۱ - تاکنون )
    دیپلم معدل ۱۷/۰۰

مهارت ها
رزومه های ویدیویی