درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دبیرستان شهید بهشتی

    ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
    دیپلم معدل /

مهارت ها
  • کامپیوتر*رانندگی.برق.تاسیسات.
    آشپزی
رزومه های ویدیویی