درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • بندر انزلی- رشت- رضوان شهر

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • طراح- دو بعدی-سه بعدی
رزومه های ویدیویی