درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
مهارت ها
  • ASP.Net MVC متوسط
رزومه های ویدیویی