درباره
 • User profile QRCode
 • -
تحصیلات
 • دانشگاه صنعتی شریف

  ( ۱۳۷۷/۱/۱ - ۱۳۸۱/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/

 • دانشگاه تهران

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۹/۵

مهارت ها
 • OB
  photoshop
  spss
  HRM
رزومه های ویدیویی