درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
  • فارسی

    ( پیشرفته )
مهارت ها
  • C#
    php
    ASP.Net MVC
شرکت ها
رزومه های ویدیویی