درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • ازادگنبد

    ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۷/

مهارت ها
رزومه های ویدیویی