درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • مشهد.شرکت نوین آزمایان-تهران.شرکت نوین آزمایان.تهران.شرکت کاسپین

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • برنامه نویسی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی
رزومه های ویدیویی