درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • شرکت سان soncomputer.com

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • مسلط به asp.net MVC، jquery,css , html , EF
رزومه های ویدیویی