درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه تبریز

    ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۶/۷۳

مهارت ها
رزومه های ویدیویی