درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
مهارت ها
  • طراحی و را اندازی سیستمهای نظارت تصویری cctv
    پشتیبانی و مدیریت شبکه های کامپیوتری مبتنی بر سرور
    طراحی وبسایت های استاتیک HTML,CSS,Java Script,JQuery
رزومه های ویدیویی