درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • دفتر فنی مهندسی

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • نظارت/اجرا/بنا/ارماتور بند
رزومه های ویدیویی