درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • English

  ( متوسط )
مهارت ها
 • Powerpoint
  sqlite
  JAVA
  photoshop
  Android
  c++
رزومه های ویدیویی