درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
 • جهاد دانشگاهی رشت

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۶/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۵/۲۰

 • رجا-قزوین

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/

مهارت ها
رزومه های ویدیویی