درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • سراسری اراک

    ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
    - معدل ۱۴

مهارت ها
  • ASP.NET MVC‬
رزومه های ویدیویی