درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (4 سال)
 • مرکز آمار ایران

  ( ۱۳۹۵/۱/۱ - ۱۳۹۵/۱/۱ )
  ( - )
 • کرج

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - ۱۳۹۵/۱/۱ )
  ( - )
 • دانشگاه علمی و کاربردی

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( مبتدی )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/۲۹

 • دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۶/۸۵

مهارت ها
 • آشنایی با نرم افزار ENVI
رزومه های ویدیویی