درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
  • انگلیسی

    ( پیشرفته )
تحصیلات
  • آزاد - تهران شمال

    ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۳/

مهارت ها
رزومه های ویدیویی