درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • Avakomak

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( کارمند )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • مرکز آموزش عالی شرکت داده پردازی ایران

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۴/

 • داده پردازی ایران

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • Solarwinds
  Cabling
  NAT
  Active Directory
  Wireshark
  DNS
  Failover Clustering
  Packet tracer
  IP Core
  DHCP
  SQL
رزومه های ویدیویی