درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • آل طه

    ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
    فوق دیپلم معدل ۱۵/۵۷

مهارت ها
رزومه های ویدیویی