درباره
  • User profile QRCode
  • کارشناسی نرم افزار از دانشکده باهنر شیراز
تحصیلات
  • دانشکده فنی شهید باهنر شیراز

    ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۵/۱۸

مهارت ها
  • ICDL
رزومه های ویدیویی