درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (2 سال)
  • شرکت سامیکس

    ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
رزومه های ویدیویی